Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1.Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby Regulaminu:

Sprzedawca – Monika Sacewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwa Nawigator Zmian Monika Sacewicz z siedzibą w Warszawa-Wesoła, 05-077, ul. Klonowa 8, NIP: 5222261407, REGON: 017382110, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: poczta@monikasacewicz.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

AdministratorSprzedawca będący równocześnie Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; 

Regulaminzawarty w poniższej treści zbiór warunków dotyczących świadczenia usług nieodpłatnych, sprzedaży usług szkoleniowych i/lub produktów, oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w szczególności w formie książek, e-booków, nagrań video oraz audio;

Sklep Internetowy sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową:  www.nawigatorzmian.pl

Dni roboczeoznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klientosoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Sprzedawcy stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Konsumentoznacza Klienta, który jako osoba fizyczna dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klientaoznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w ramach Sklepu Internetowego.

Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Loginindywidualne oznaczenie Klienta, poprzez wpisanie przez Klienta właściwego adresu poczty elektronicznej, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym i z jego korzystania.

Treść cyfrowaoznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Materiały szkolenioweoznaczają Treści cyfrowe składające się na produkty i usługi szkoleniowe  udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego,  które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży;

Trwały nośnikoznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedażyumowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest zakup w Sklepie Internetowym usług szkoleniowych i/lub Produktów oferowanych przez Sprzedawcę,  do zawarcia której dochodzi na odległość, poprzez złożenie przez Klienta zamówienia online.

 

 • 2. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Każda Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go bez zastrzeżeń w obowiązującej formie.
 3. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Sklepu Internetowego, Sprzedawca będzie publikował na głównej stronie internetowej Sklepu Internetowego, a w razie niedostępności do strony internetowej Sklepu Internetowego dla Sprzedawcy, Sprzedawca zamieści stosowną informacje na facebook.com/nawigatorzmian. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta żadnej odpowiedzialności z powodu przerw technicznych i braku dostępu do Sklepu Internetowego.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć i treści zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (za wyjątkiem logotypów, zdjęć i treści prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celach prezentacji produktów i usług, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w przypadkach wykraczających poza Regulamin za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Celem korzystania z Materiałów Szkoleniowych udostępnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zakupionych przez Klienta w formie elektronicznej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 1. Sprzedawca ostrzega, że publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować po swojej stronie właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 • 3. Przedmiot Umowy sprzedaży
 1. Sprzedawca sprzedaje produkty oraz świadczy usługi szkoleniowe odpowiednio w formie stacjonarnej, wysyłkowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej i/lub kurierskiej (przy użyciu materiałów drukowanych i/lub różnych nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, takich jak: DVD, CD, dyski przenośne i wszelkie inne technologiczne rozwiązana umożliwiające cyfrowy zapis) oraz on-line, oferując je na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Świadczenie usług szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów w formie, w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Sprzedawcy.
 3. Sprzedaż produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie, w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Sprzedawcy.
 • 4. Składanie zamówienia 
 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając usługi szkoleniowe i produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie usług szkoleniowych i produktów do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DO KASY” pod danym Materiałem Szkoleniowym prezentowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa je przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o sposobie płatności, łącznej cenie za wybrane Materiały Szkoleniowe, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zapoznania się z treścią Regulaminu i polityki prywatności, a następnie zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i politykę prywatności”.
 3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres zakupione Materiały Szkoleniowe będą udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub jaki jest okres ich wysyłki.
 1. Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta materiały szkoleniowe lub Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał m.in. dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe zostaną udostępnione po dokonaniu płatności przez Klienta.
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • 5 Płatności
 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie sklepu internetowego, są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych.
 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto Sprzedawcy, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.
 2. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie zamówienia.
 3. Do zawarcia Umowy dojdzie:
  a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu;
  b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
 4. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca odpowiednio:
  a. w przypadku usług szkoleniowych rozpocznie ich świadczenie w terminie, w miejscu i zakresie ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sprzedawcy
  b. w przypadku produktów dokona ich udostępnienia poprzez Konto Klienta lub dostawy w ciągu 3 roboczych dni od daty otrzymania płatności na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą Materiały Szkoleniowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem . Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur bez podpisu Sprzedawcy.
 • 6. Reklamacje
 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia reklamacji Klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: poczta@nawigatorzmian.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
 2. Sprzedawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
 4. braku zapisu, bądź niskiej jakości technicznej zapisu produktów,
 5. dostawy produktów,
 6. ewentualnych uszkodzeń nośników danych cyfrowych, jeśli zgłoszenie nastąpi w terminie do 48h od daty otrzymania nośnika.
 7. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.
 8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi nieodpłatnej świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Tryb składania reklamacji odbywa się w ten sam sposób jak reklamacja produktów odpłatnych.
 • 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  3. sprzedaży produktów i świadczenia usług szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu,
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  5. Odstąpienia od umowy Konsument może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy (formularz kontaktu na stronie www.nawigatorzmian.pl, zakładka Kontakt).
  6. Zwrotu Produktu Konsument dokona na swój koszt.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Konsumenta ceny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Konsumenta, pod warunkiem zgłoszenia odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania produktów i usług szkoleniowych zamówionych w Sklepie Internetowym oraz za decyzje podjęte przez Klienta.
 • 8. Usługa nieodpłatna
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną w postaci prowadzenie Konta Klienta.
 1. Usługa wskazana powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionej usługi, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 1. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest od momentu złożenia pierwszego zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi uzyskanie dostępu do Produktów i Usług zakupionych w ramach Umowy sprzedaży.
 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 9. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, do ich poprawiania i usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 10. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 1. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Umów sprzedaży zawartych przed ich wprowadzeniem.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10/05/2016 r.
Do you want more traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL2o4bFNjSE8ybU0wIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==
* we never share your details with third parties.